Fujian Guohang Ocean Shipping plans to expand into oil shipping